Вторник, 13.04.2021, 15:03
Приветствую Вас Не наш
Главная | Устав | Регистрация | Вход
Меню сайта
Форма входа
Голосование
Что бы вам хотелось увидеть на нашем сайте?
Всего ответов: 23
Статистика
Rambler's Top100

Сейчас на сайте 1
Случайно заглянувших 1
Постоянно приходящих 0
Партнеры сайта
Архив записей

СТАТУТ

МАКІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

“ ТВОРЧА СПІЛКА МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ”


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Молодіжна громадська організація “Творча спілка молодих викладачів” (далі - Спілка) – добровільна, неприбуткова, незалежна, самоврядна місцева громадська організація.
  2. Спілка у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про об’єднання громадян”, іншими законодавчими актами України та цим Статутом.
  3. Спілка взаємодіє з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, зарубіжними та міжнародними (неурядовими) організаціями.
  4. Спілка має право виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права.
  5. Діяльність Спілки поширюється на територію міста Макіївка Донецької області.
  6. Юридична адреса Спілки: 86154, Донецька область,  м. Макіївка, вул. Кірова, буд.34а, кв.1
  7. Повна назва організації „Творча спілка молодих викладачів”, скорочена назва організації – ММГО ТСМВ.
 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СПІЛКИ

2.1. Метою Спілки є  добровільне об’єднання учасників навчально-виховного процесу, а саме: вихованців, учнів, студентів, аспірантів, докторантів; керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів ( далі Викладачі) для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів в галузі освіти, підвищення сучасного престижу вчителя.
2.1. Спілка ставить перед собою такі завдання:
2.1.1. Залучення талановитої молоді для роботи на освітянській ниві;
2.1.2. Психологічна підтримка і допомога молодим Викладачам;
2.1.3. Сприяння дистанційній та комп’ютерній освіті молодих Викладачів;
2.1.4. Розширення світогляду членів Спілки, поглиблення знань в області акмеологічних технологій та нових галузей науки;
2.1.5. Правова допомога, підтримка, консультації, підвищення юридичної грамотності членів Спілки;
2.1.6. Розширення інформаційних зв’язків між школою та суспільством;
2.1.7. Поліпшення культурологічної, мовної, психолого – педагогічної, комп’ютерної, методичної підготовки Викладачів;
2.1.8. Широка педагогічна просвіта населення для підвищення рівня психолого – педагогічної компетенції населення;
2.1.9. Забезпечення умов для педагогічної, науково – педагогічної та наукової діяльності Викладачів;
2.1.10. Допомога в професійному зростанні молодих Викладачів;
2.1.11. Забезпечення вивчення та поширення зарубіжного досвіду в сфері підготовки Викладачів, їх професійного зростання і вдосконалення :
2.1.11.1. Інформування педагогічної громадськості про зарубіжні освітні системи;
2.1.11.2. Співпраця з міжнародними фондами і програмами, участь у міжнародних наукових конференціях, семінарах;
2.1.11.3. Сприяння у межах можливості участі Викладачів у заходах, що проводяться за кордоном, у стажуванні;
2.1.12. Організація дозвілля молоді;
2.1.13. Пропаганда здорового способу життя серед учнів і населення;
2.2. Стратегічним завданням Спілки є розвиток організації, сприяння у межах можливості створенню подібних до нашої ТСМВ в межах України.
2.3. Для здійснення цілей та статутних завдань Спілка має право:
2.3.1. Представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
2.3.2. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
2.3.3. Брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
2.3.4. Ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об’єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;
2.3.5. Створювати установи та організації;
2.3.6. Одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;
2.3.7. Вносити пропозиції до влади і управління;
2.3.8. Розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;
2.3.9. Засновувати засоби масової інформації;
2.3.10. Засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;
2.3.11. Засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
2.3.12. Користуватися іншими правами, передбаченими законами України.
2.4. Спілка зобов’язана доводити до відома громадськості відомості про свою діяльність у формах, що не суперечать законодавству.

 1. ЧЛЕНСТВО В СПІЛЦІ

3.1. Спілка створюється за принципами індивідуального членства. Членство в Спілці може бути почесним.
3.2. Членами Спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 15 – річного віку , визнають цей статут та добровільно виявили бажання вступити до Спілки і брати участь в її діяльності.
Почесними членами Спілки можуть бути особи, що досягли певних результатів в освітянській галузі, суспільному житті та управлінській діяльності.
3.3. Прийняття в члени Спілки здійснюється Радою Спілки на підставі поданої заяви.
3.4. Членство в Спілці припиняється за заявою члена Спілки. Член Спілки може бути виключений з неї за порушення положень Статуту Спілки за рішенням Ради.
3.5. Члени Спілки мають право :
3.5.1. обирати і бути обраними до керівних органів Спілки;
3.5.2. брати участь у роботі конференцій, засідань та інших заходах, що організовує Спілка для виконання статутних завдань;
3.5.3. одержувати нормативні матеріали, всі види консультативної і методичної допомоги, яку надає Спілка;
3.5.4. одержувати інформацію про роботу Спілки, вносити до органів Спілки пропозиції з питань, пов’язаних зі статутною діяльністю.
3.6. Член Спілки зобов’язаний :
3.6.1. дотримуватися положень Статуту Спілки;
3.6.2. виконувати рішення керівних органів Спілки, якщо вони не суперечать нормам чинного законодавства.


4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ СПІЛКИ ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. Вищим керівним органом Спілки є Конференція, яка скликається не рідше одного разу на три роки. Про дату і час проведення Конференції та порядок денний члени Спілки повідомляються не пізніше ніж за один місяць.
Норма представництва на конференції визначається Радою Спілки ( надалі – Рада).
Позачергова Конференція скликається Радою з власної ініціативи або на вимогу не менш як 1/3 членів Спілки та Ревізійної Комісії.
Конференція вважається правомочною , якщо в її роботі беруть участь не менш 2/3 обраних членів.
Конференція розглядає будь – які питання, що стосуються статутної діяльності Спілки, заслуховує звіт голови про роботу Спілки. Виключною компетенцією Конференції є :
а) затвердження Статуту Спілки, внесення до нього змін і доповнень;
б) затвердження складу Ради, ревізійної комісії;
в) обрання голови Спілки, голови Ради;
г) заслуховування і схвалення звітів голови Спілки, голови Ради, Ради, ревізійної комісії.
4.2. Конференція  Спілки прямим, таємним або відкритим( за рішенням Конференції ) голосуванням обирає строком на п’ять років склад Ради  з числа членів Спілки. Для обрання необхідно набрати більше 50% голосів членів Спілки, які беруть участь у роботі  Конференції.
4.3. В період між Конференціями керівництво Спілкою здійснює Рада, яка визначає основні напрями діяльності Спілки. До компетенції Ради відноситься:
4.3.1. Скликання чергових та позачергових зборів Спілки;
4.3.2. Організація обліку членів Спілки;
4.3.3. Підбір кандидатур в члени Ради;
4.3.4. Підготовка та затвердження документів, що регламентують діяльність Спілки, статутних програм Спілки;
4.3.5. Визначення основних напрямів діяльності Спілки.
4.4. Роботою Ради керує Голова Ради, який підзвітний Конференції. До його компетенції відноситься:
4.4.1. Організація постійної діяльності апарату управління Спілки;
4.4.2. Підписання банківських документів;
4.4.3. Ведення справ від імені Спілки з державними, громадськими та іншими органами і організаціями, а також – з громадянами;
4.4.4. Управління поточною діяльністю Спілки.
4.5. Рада проводить засідання не рідше двох разів на рік.
До складу Ради входять голова Спілки та його заступники. Голова Спілки здійснює загальне керівництво Спілкою, очолює Раду, організовує поточну роботу Ради, подає звіти про роботу Спілки, представляє Спілку у державних органах, громадських та міжнародних організаціях, підписує від імені Спілки , Ради та Секретаріату документи, здійснює інші дії згідно зі Статутом.
Заступники голови здійснюють поточну роботу за дорученням голови Спілки. У разі тимчасової відсутності голови Ради, він покладає виконання своїх обов’язків на одного із своїх заступників.
4.6. Спілка може створювати комісії з метою реалізації статутних завдань, компетенцію і склад яких визначає Рада.

 1. КОШТИ ТА МАЙНО СПІЛКИ
  1. Кошти Спілки формуються із :
   1. добровільних внесків, пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій як України так і зарубіжних країн;
   2. з вартості майна, устаткування, будівель, транспортних засобів, споруд, переданих Спілці підприємствами, громадськими організаціями та громадянами;
   3. відрахувань від господарської, в тому числі зовнішньоекономічної , та іншої комерційної діяльності створених Спілкою госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
   4. інших надходжень, які не суперечать чинному законодавству;
  2. Спілка може мати у власності будинки, споруди, обладнання та інше майно.
  3. Розпорядження  майном Спілки здійснює Рада.
  4. Кошти Спілки використовуються на :
   1. адміністративно-господарські потреби Спілки;
   2. фінансування заходів Спілки, які проводяться відповідно до цілей її діяльності;
   3. оренду та придбання необхідного майна;
   4. оплату праці штатних та тимчасово залучених працівників;
   5. матеріальне заохочення найбільш активних членів Спілки;
   6. інші сплати, передбачені діючим законодавством та потребами Спілки.
  5. Штатний розпис та грошові витрати затверджуються Радою Спілки.
 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ СПІЛКИ
  1. До Статуту Спілки за рішенням Конференції можуть бути внесені зміни та доповнення.
  2. Рішення Конференції про внесення змін та доповнень до Статуту вважається прийнятим при умові, що за це рішення проголосувало не менш ніж 2/3 делегатів, які беруть участь у роботі Конференції.
  3. Зміни та доповнення, які були внесені в статутні документи Спілки підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому законом порядку.
 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛКИ
  1. Припинення діяльності Спілки може відбуватися шляхом
   1. реорганізації або ліквідації;
   2. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
  2. Реорганізація Спілки проводиться за рішенням 2/3 членів Конференції. У випадку реорганізації усі права та обов’язки переходять до правонаступників Спілки.
  3. Ліквідацію Спілки здійснюють за рішенням Конференції, або за рішенням суду при порушенні вимог, встановлених законодавством України.
  4. Орган, що призначив ліквідацію, створює ліквідаційну комісію.
  5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно, виявляє кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає його органу, що призначив ліквідацію.
  6. У разі ліквідації Спілки її кошти та майно не може перерозподілятися між членами Спілки, а використовуються для виконання статутних завдань чи на благодійні цілі. У випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави.

м. Макіївка


                                                                                                            2006

Создание сайта: Алексей Евсеев